Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Poczytam Ci mamo” – kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Autorką innowacji jest mgr MariaTrochimowicz – nauczycielka grupy 5,6 – latków

  

TYTUŁ INNOWACJI:

 

  „Poczytam Ci mamo” – kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

                                                                                       

Podstawa programowa wskazuje, że celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Nasza placówka akceptuje twórczy rozwój małego dziecka, pozawala na ufne otwieranie się na nowe doświadczenia, które niesie świat, na rozwój ciekawości poznawczej, która będzie towarzyszyła mu w dalszym życiu. Sprzyja tworzeniu bazy umożliwiającej budzenie badawczej ciekawości, otwartości i wrażliwości na świat ludzi. Podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie nauki czytania jest zadaniem priorytetowym dla naszego przedszkola. Gotowość do nauki czytania nie pojawia się bowiem u dziecka samorzutnie, lecz jest efektem rozwoju, w którym ważną rolę odgrywają działania wychowawczo-dydaktyczne.

Dlatego pisząc innowację „Poczytam Ci mamo” zaplanowałam działania zmierzające do opanowania przez dzieci w przedszkolu nauki czytania poprzez zabawę, wykorzystując ich naturalną ciekawość oraz ruchliwość. Z koncepcji G. Domana mogą korzystać w szczególności dzieci z zaburzoną analizą i syntezą słuchową, gdyż nie potrafią one wyróżnić poszczególnych dźwięków z potoku słów.

 

 CELE OGÓLNE:

 

– stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości intelektualnych

– stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych

– wyzwalanie pozytywnych emocji  wpływających na rozwój zainteresowania kodem literowym

– rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości

– całościowe rozpoznawanie wyrazów

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

– kształtowanie wszystkich zmysłów

– wzbogacanie słownika

– rozwijanie mowy komunikatywnej

– stymulowanie aktywności

– kształtowanie postawy kreatywnej

– włączanie rodziców do procesu czytania

 

TREŚCI ZOSTANĄ WZBOGACONE O:

 

 czytanie całościowe wyrazów, zdań.

– wzbogacanie zasobu słownictwa dziecka.

– dobieranie podpisów do obrazków.

– układanie zdań z poznanych wyrazów.

– tworzenie własnych książeczek.

– ćwiczenia koncentracji uwagi.

– aktywizowanie dziecka podczas zabawy.

– kreowanie pozytywnego myślenia.

 

 

 METODA GLENA DOMANA

 

Metoda Glenna Domana to innowacyjne wprowadzenie dziecka przedszkolnego w świat czytelnictwa. Poprzez zabawę dzieci poznają wyrazy i rozumieją ich znaczenie. Podczas czytania globalnego dziecko nazywa cały wyraz – bez wnikania w jego strukturę, bez znajomości liter. W rzeczywistości czytanie globalne dzieci stosują od wczesnego dzieciństwa -„odczytują” nazwy na reklamach, pudełku z jogurtem, tytuł na ulubionej książeczce. Nie przeszkadza im w tym nieznajomość liter. Metoda Domana pomaga poznać sens słów bez żmudnej nauki literowania. Aktywne zaangażowanie dziecka w proces poznawania słów pozwala na efektywną naukę w atmosferze zabawy.

U jej podstaw leży globalna nauka czytania. Metoda przeznaczona jest dla dzieci poniżej piątego roku życia, można zacząć ją stosować już u noworodka.

Doman twierdzi, iż „im więcej informacji wchłonie dziecko poniżej piątego roku życia, tym więcej ich zapamięta”. Autor w swej koncepcji proponuje specjalną ścieżkę czytania, która składa się z 5 etapów:

 

– pojedyncze słowa

– wyrażenia dwuwyrazowe

– proste zdania

– rozbudowane zdania

– książki.

 

Metoda polega na organizowaniu z dziećmi tzw. sesji, podczas których w szybkim tempie, głośno odczytuje się słowo z tzw. karty migawkowej. Doman podkreśla znaczenie systematyczności i atmosfery zabawy. „Im więcej zabawy, tym więcej nauki” – zaznacza.

Uważam, że stosowana innowacja przyczyni się do zwiększenia możliwości intelektualnych dzieci, oraz wpłynie na szybsze osiągnięcie przez nich umiejętności czytelniczych.

 

20141007_103422 20141007_103730 20141008_144834 20141008_145516 20141012_193049 20141012_193302 20141012_194746 DSC04351 DSC04952 DSC04999