Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Z muzyką od najmłodszych lat – rozwijanie twórczej aktywności przedszkolaków”

Innowacja pedagogiczna

 

Autorką innowacji jest mgr Beata Zamelek – nauczycielka grupy 5,6-latków 

W dzisiejszym świecie pełnym różnorakich dźwięków, często niepotrzebnego hałasu, coraz bardziej rośnie potrzeba uwrażliwiania dzieci już od najmłodszych lat na te dźwięki, które mają swój początek w umyśle człowieka twórczego. Przeżycia, związane odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Muzyka pełni wiele funkcji: uczy, bawi, rozwija, i wychowuje.

Tworząc tę innowację miałam na celu rozbudzenie u dzieci miłości do muzyki i wrażliwości na wszystko, co jesteśmy w stanie objąć naszymi zmysłami. Pragnę by dziecko otoczone muzyką, w szerokim tego słowa znaczeniu, rozwijało się wszechstronnie.
Wiek przedszkolny zaczyna kształtować świadomość muzyczną dziecka. pierwsze kontakty z muzyką rzutują na późniejsze życie dziecka, nie tylko z punktu widzenia muzycznego, lecz ogólnego rozwoju i wiary we własne możliwości. Nieoceniony wpływ na poprawę samopoczucia, integrację z grupą, odprężenie się, zredukowanie napięcia ma właśnie muzyka. Oddziałuje ona na sferę emocjonalno-wyobrażeniową, wzbogaca przeżycia, sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, przeciwdziała zachowaniom agresywnym. Aby muzyka, taniec, śpiew były źródłem bogatych przeżyć i wzruszeń należy dać dzieciom jak najwięcej możliwości do śpiewania, tańczenia, słuchania i gry na instrumentach, mając na uwadze, że dla niektórych dzieci może to być terapia, dla innych realizowanie siebie i rozwijanie talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna to być znakomita zabawa. Celem innowacji jest przybliżenie dzieciom muzyki poważnej, nauczenie słuchania i przeżywania. Mimo tego, że jest to trudne, to jednak aktywne słuchanie z wykorzystaniem elementów tańca, zabawy, śpiewu sprawia, że jest to możliwe. Obcowanie z muzyką specjalnie dobraną do indywidualnych potrzeb przynosi wiele korzyści. Warto zatem już od najmłodszych lat dbać o prawidłowy rozwój dziecka. Nabyte w tym wieku umiejętności będą procentować przez całe życie.

Cele główne innowacji:

 1. Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.
 2. Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki
 3. Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy
 4. Przegotowanie dziecka do roli świadomego odbiorcy, wykonawcy i twórcy muzyki

 

Podczas zajęć stosowane będą:

 • metody ruchowej ekspresji twórczej
 • metody zabawowe
 • metody aktywizujące
 • metody naśladowcze


     Wykorzystywane będą techniki relaksacyjne, elementy metody pedagogiki zabawy, Carla Orffa, Weroniki Sherbone, Rudlfa Labana oraz metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Przewidywane efekty

  Poprzez wdrożenie innowacji dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa dźwięki z otoczenia przyrodniczego i społecznego
 • wyszukuje dźwięki zawarte w muzyce poważnej
 • interpretuje słowem i ruchem słyszaną muzykę
 • zna niektórych kompozytorów muzyki poważnej
 • definiuje pojęcia :dyrygent, batuta, koncert muzyczny
 • śpiewa piosenki w grupie, w zespole i indywidualnie
 • pamięta o prawidłowym operowaniem głosem i oddechem, ma świadomość szkodliwości krzyku
 • rozpoznaje znane piosenki po wysłuchaniu fragmentu melodii
 • samodzielnie tworzy melodię lub rytm do podanej lub własnej wypowiedzi
 • wykorzystuje własne ciało do tworzenia melodii (ręce, nogi, aparat artykulacyjny)
 • poznaje kroki tańców ludowych i elementy tańców współczesnych
 • swobodnie i płynnie porusza się przy muzyce
 • tworzy własne układy ruchowe do słuchanych utworów
 • świadomie i kulturalnie uczestniczy w koncertach muzycznych
 • potrafi odprężyć się, wypocząć i zrelaksować się przy muzyce