Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych”

Innowacja pedagogiczna

 

Autorką innowacji jest mgr Weber Teresa- nauczyciel, logopeda
Innowacja realizowana jest od 1 września 2010r. 

Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym stają się coraz częstszym i poważniejszym problemem. Zasadnicze znaczenie dla usuwania zaburzeń mowy oraz związanych z tym trudności w uczeniu się ma odpowiednio wczesna ingerencja logopedyczna. Dzieci z nasilonymi objawami niedokształcenia mowy wymagają ćwiczeń i korekty już przed piątym rokiem życia. Najgroźniejsze są więc zaniedbania rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Nie usunięte w tym okresie wady mowy mogą być później trudne, a nawet niekiedy niemożliwe do zlikwidowania. U dzieci z wadami wymowy powstają nie tylko poważne problemy związane z nauką szkolną, ale również z funkcjonowaniem w kontaktach z grupą rówieśniczą. Niebagatelnym zjawiskiem staje się problem zaakceptowania siebie z poczuciem inności. Uczeń staje się często osobą oczekującą na zaspokojenie jego specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Współczesne przedszkole nie może przeoczyć tych potrzeb i zaniedbać obowiązku udzielenia dziecku koniecznej pomocy. Przezwyciężenie trudności powinno znaleźć się w centrum uwagi nauczycieli, logopedów i rodziców.

Celem głównym innowacji jest:

Innowacja z pewnością wpłynie na wszechstronny rozwój mowy dziecka, zapobieganiu powstawaniu wad wymowy , nie pogłębianiu ich, oraz eliminowanie w przypadku wystąpienia. Stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w grupie osiągnęły:

 • sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy ,
 • umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia,
 • umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych,

Celem szczegółowym jest:

 • wykształtuje właściwe nawyki mowne jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny,
 • usprawni motorykę narządów artykulacyjnych oraz ich właściwą koordynację,
 • stworzy sytuacje sprzyjające spontanicznemu wypowiadaniu się,
 • zachęci dziecko do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej,
 • wzbogaci słownictwo, (reedukacja od strony gramatycznej mowy),
 • przezwycięży trudności artykulacyjne,
 • polepszy funkcjonowanie społeczne wychowanka,
 • spowoduje zdobycie nowych doświadczeń werbalnych,
 • wywoła prawidłową artykulację głosek
 • utrwali prawidłową wymowę głosek,
 • spowoduje skupianie uwagi i współpraca z osobą ćwiczącą,
 • wszechstronny rozwój dziecka.

Przewidywane efekty innowacji to:

 • usprawnić motorykę narządów artykulacyjnych
 • wzbogacić słownictwo,
 • ukształtować umiejętności percepcyjne,
 • ukształtować słuch oraz wykształtować koncentrację uwagi
 • usprawnić układ oddechowy
 • zdobędzie nowe doświadczenia werbalne,
 • utrwali prawidłową wymowę głosek,
 • uaktywni rozwój ogólny dziecka,
 • uaktywni się podczas zabawy

Każde dziecko będzie mogło rozwijać się wg własnych możliwości