Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Chcemy mówić wyraźnie i dobrze czytać”

Innowacja pedagogiczna

Autorkami innowacji są:
Renata Borosz – nauczycielka grupy 5, 6 -latków, logopeda
Maria Trochimowicz – nauczycielka grupy 3, 4 -latków.

Obecnie innowacja znajduje się w pierwszym roku wdrażania.
W pierwszej części innowacji ujęte zostały treści dotyczące stymulowania mowy.

     Prawidłowe wymawianie dźwięków nie jest możliwe bez umiejętności prawidłowego oddychania, wykorzystania w pełni głosu i bez odpowiedniej sprawności narządów artykulacyjnych dlatego pierwsze rozdziały zawierają następujące zagadnienia:

  • Ćwiczenia oddechowe
  • Ćwiczenia fonacyjne
  • Ćwiczenia artykulacyjne (języka, warg, podniebienia, żuchwy)
  • Ćwiczenia umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych
  • Ćwiczenia słuchowe
  • Ćwiczenia logorytmiczne

     Rozwijaniu komunikacji słownej służą działania, które autorki zawarły w rozdziale zatytułowanym: wzbogacanie słownictwa i rozwój komunikacji słownej.

     Treści te realizowane są w korelacji z planem rocznym rano, w trzeciej części dnia oraz częściowo w czasie zajęć właściwych.
     Ćwiczenia kinestezji narządów artykulacyjnych oraz terapia wad wymowy odbywają się w trakcie zajęć logopedycznych w małych grupach dzieci zgodnie z określoną wadą.

     Druga część innowacji dotyczy elementarnej nauki czytania. Wczesne jej rozpoczęcie tzn. w grupie trzylatków, zabawowy charakter zastosowanych metod oraz wyjście naprzeciw zainteresowaniom dzieci pozwoli na zminimalizowanie stresów ja jakie narażone są dzieci w trakcie nauki w dalszym etapie.

     Zgodnie ze słowami E. Malmquista ,,Nie ma takiej metody, która jest najlepsza dla wszystkich dzieci, a nawet dla jednego dziecka w różnych okresach nauki” autorki zaplanowały zastosowanie różnorodnych metod aktywizujących, zależnie od dziecka i celu ćwiczeń: ( elementy naturalnej metody języka, metody autorstwa I. Majchrzak, inicjacja z imionami, B. Rocławskiego, M. Bogdanowicz, G. Domana -czerwone karty migawkowe, M. Montessori – etykietowanie obrazków i przedmiotów).
     Zastosowanie elementów różnych metod pozwoli na jednoczesne kształtowanie wszystkich zmysłów potrzebnych do sprawnego czytania a nie wybiórczo wzroku lub słuchu.

     W pierwszym etapie wdrażania innowacji (grupa 3,4 latków) wystąpi jedynie czytanie globalne. Około 100 wyrazów wraz z imionami.
     W drugim etapie (grupa 5,6 latków) oprócz metod globalnych wystąpi prezentacja alfabetu oraz ćwiczenia fonetyczne.
     Wśród trzylatków naukę czytania rozpoczęto po zakończeniu procesu adaptacyjnego w drugim półroczu. Sprowadzać się ona będzie do czytania globalnego imion i kilkunastu rzeczowników z najbliższego otoczenia.

     Z każdym dzieckiem zostanie przeprowadzona inicjacja, imiona zostaną umieszczone również na krzesełkach, w szatni, w łazience. Wszystkie dzieci posiadać będą kopertę z literami swojego imienia do układania wg wzoru.

     Czterolatki oprócz rzeczowników poznają również kilka czasowników i przymiotników.
     Wszystkie gry, zabawy i ćwiczenia w grupie młodszej odbywają się w godzinach rannych, przedobiednich lub popołudniu na zasadach dobrowolnego uczestnictwa.
     W pięciolatkach planuje się utrwalenie wyrazów czytanych globalnie poprzez urozmaicone zabawy ze wszystkimi zaprezentowanymi słowami a także tworzenie zestawów słowno-obrazkowych, prezentację alfabetu oraz gry i zabawy fonetyczne w oparciu o litery.

     W działaniach sześciolatków ćwiczenia z obu etapów – czytanie globalne i analityczno-syntetyczne przenikają się, włączone zostały nowe zabawy sylabowe i literowe, oprócz czytania cichego pojawiło się głośne czytanie z interpretacją, dzieci będą również tworzyły własne książeczki.
     Organizowane są sesje czytania (około 15 – 20 minut ) w czasie których dzieci pracują w oparciu o materiał słowno-obrazkowy.
     Dzieci zapoznają się również z takimi miejscami jak biblioteka i czytelnia, zasadami wypożyczania książek, higieną czytania.

     Tak zaplanowane działania przyczynią się do rozszerzania zakresu oddziaływań dotyczących nauki czytania oraz na dominację metod eksponujących, praktycznych i problemowych w działalności dzieci a w rezultacie na szybsze osiągnięcie umiejętności czytelniczych.