Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Realizowane programy prozdrowotne

1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 W OPOLU (PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BRZEZIU)

Realizacja programów i projektów w roku szkolnym 2018/2019

W przedszkolu realizowane są programy wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zapewniające wszechstronny rozwój dziecka, a także innowacje, programy i projekty własne nauczycieli oraz programy lokalne lub ogólnopolskie.

Innowacje:

 • „Przedszkolaki dbają o postawę”
 • „Z muzyką od najmłodszych lat”
 • „Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych”
 • „Dwujęzyczne Przedszkole”

Programy i projekty własne nauczycieli:

 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Program adaptacyjny
 • „Zdrowy przedszkolak”
 • Program pracy z dzieckiem zdolnym
 • Program zajęć indywidualnych
 • „Aktywny Rodzic”

Programy ogólnopolskie i lokalne realizowane w przedszkolu:

Projekty partnerskie realizowane w przedszkolu:

   • „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.