Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zespół Promocji Zdrowia

1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 W OPOLU (PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BRZEZIU)

 

Aby móc realizować działania w zakresie promocji zdrowia, powołaliśmy specjalny Zespół do spraw Promocji Zdrowia, który opracowuje plany działań i koordynuje wszelkie działania w tej dziedzinie. Na każdy rok szkolny wybieramy priorytety z zakresu edukacji zdrowotnej, które propagujemy wśród całej społeczności przedszkolnej tj: dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola.

 

W przedszkolu funkcjonuje zespół ds. Promocji Zdrowia w składzie:

Kornelia Macioszek – dyrektor, koordynator projektu Przedszkole Promujące Zdrowie

Beata Zamelek – nauczyciel wychowania przedszkolnego i gimnastyki korekcyjnej

Maria Trochimowicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Teresa Weber – nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda

Elżbieta Michala – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Danuta Pawlik – starszy Intendent

Beata Cyliowska – kucharka

Anna  Waindok – rodzic

Joanna Pałgan – rodzic

Justyna Szwarcbach – rodzic

 

Zadania i organizacja pracy zespołu promocji zdrowia w przedszkolu:

 • Wspieranie pracy koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników, organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołu.
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 • Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 • Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy, spotkania otwarte – „każdy mile widziany”, praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników.

 

Zadania koordynatora ds. promocji zdrowia:

 • Upowszechnianie koncepcji promocji zdrowia i PPZ wśród pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci.
 • Pozyskiwanie członków w społeczności przedszkola i sojuszników w środowisku lokalnym oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
 • Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
 • Kierowanie pracą zespołu promocji zdrowia.
 • Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.
 • Współdziałanie z koordynatorami innych przedszkoli oraz koordynatorem wojewódzkiej sieci PPZ.
 • Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

Projekt Przedszkole Promujące Zdrowie cieszy się dużym zainteresowaniem od początku jego realizacji i pozytywnym wsparciem całej naszej społeczności.

Edukacja zdrowotna, jako obszar dający wiele możliwości do działania, ukierunkowuje nas na współpracę z wieloma instytucjami, a do proponowanych zadań włączani są rodzice, babcie, dziadkowie i pracownicy przedszkola.