Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Dwujęzyczne dzieci

Dwujęzyczne Dzieci – program powszechnej dwujęzyczności

2

Realizowany w naszym przedszkolu Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, mianowicie bazuje na nauce drugiego języka równolegle do języka ojczystego.

Naukę języka angielskiego dzięki tej metodzie można zacząć już od urodzenia, poprzez oswajanie z pierwszymi pojedynczymi słowami. Mózg dziecka w fazie intensywnego rozwoju odróżnia, przyswaja i porządkuje materiał językowy nawet kilku języków. Zdolność ta zmniejsza się wraz z wiekiem, dlatego warto zacząć jak najwcześniej. Program przewiduje naukę aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4) oraz „Tom and Keri” (wiek 3-6) wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny.

Kilka słów o „Baby Beetles” – ten zestaw jest z założenia pierwszym etapem na drodze ku dwujęzycznej przyszłości. Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Kurs zbudowany jest z 4 części. Każda z nich reprezentowana jest przez innego bohatera, który przedstawia inną sferę dziecięcego świata, a co za tym idzie – słownictwo.

beetles

„Tom and Keri” –  to serial animowany do nauki angielskiego stworzony specjalnie z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, które śledząc przygody bohaterów przedstawione w atrakcyjny, prosty sposób, bez trudu, zupełnie naturalnie przyswajają nowy język. Zapoznają się z podstawowym, dostosowanym do wieku słownictwem i strukturami gramatycznymi. Program daje im szansę opanowania 500 wyrazów i zwrotów angielskich.

Tom-i-Keri-icon-01

Drodzy rodzice, zapraszamy do systematycznego logowania się na stronę www.bilingualfuture.com i zapoznawania dzieci z dostępnymi tam materiałami. Współpraca między domem a przedszkolem to podstawa do utrwalania językowych kompetencji Waszych pociech.

 

Nasza placówka realizuje innowację pedagogiczną opracowaną w regionalnym zespole placówek wsparcia edukacji w opolu w pracowni systemu doskonalenia i wsparcia metodycznego pt: „BUDOWANIE ŚRODOWISKA DWUJĘZYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO EFEKTYWNĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU” autorstwa Lesława Tomczaka i Krystyny Dąbek.

 

CELE OGÓLNE INNOWACJI

 

Cele nakierowane na dzieci:

 stwarzanie warunków do wrastania dzieci w dwujęzyczność, oswajanie dzieci z językiem angielskim równolegle do języka polskiego;

 rozwijanie zdolności lingwistycznych dzieci;

 zainteresowanie dziecka nauką języka angielskiego, uwrażliwienie na język angielski spotykany w życiu codziennym, wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka,

 rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz stopniowo doskonalenie umiejętności komunikacji na poziomie słowa i prostego zdania,

 rozwijanie umiejętność poprawnego reagowania niewerbalnego i werbalnego na instrukcje,

 wzbogacanie czynnego słownika,

 budzenie zaciekawienia językiem angielskim poprzez osłuchanie, stwarzanie sytuacji do praktycznego wykorzystania posiadanych umiejętności,

 rozwijanie i kształcenie ogólnych umiejętności językowych, zdolności (kognitywnych i motorycznych), motywacji poznawczej, samodzielności, kreatywności, zainteresowania językiem obcym, refleksji nad własnym procesem uczenia się, umiejętności we współpracy w grupie rówieśniczej, wrażliwości na obce kultury oraz tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów,

 rozwijanie umiejętności dokonywania samooceny własnych postępów w przyswajaniu języka.

 

Cele nakierowane na nauczycieli:

 aktywizowanie środowiska nauczycielskiego w nabywanie oraz podnoszenie własnych kompetencji językowych,

 nabycie kompetencji metodycznych w obszarze tworzenia warunków do wzrastania dzieci w warunkach dwujęzyczności sekwencyjnej (włączania w przedszkolne sytuacje edukacyjno-wychowawcze elementów języka angielskiego),

 umożliwienie nauczycielom, nie znającym języka angielskiego, realizację obszaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczącej przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez stwarzanie dzieciom warunków do osłuchania się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego nie tylko na wyodrębnionych zajęciach z języka angielskiego (wykorzystanie obudowy metodycznej).

 

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBJĘTE INNOWACJĄ

Działania innowacyjne realizowane będą w ramach codziennych zajęć dydaktyczno-opiekuńczych oraz na zajęciach z języka angielskiego.

 

 

Zakres

tematyczny

Sytuacje i funkcje komunikacyjne Materiał leksykalny Struktury gramatyczne
Ja  

· witanie się

· przedstawianie się

· podawanie swojego wieku, imienia

· wskazywanie części ciała, ubrań

· wyrażanie swoich upodobań

 

· kolory

· części ciała

· nazwy ubrań

 

 

· Hello! Good bye!

· I’m ….

· My head. This is my hat.

· I’m fine. Thanks.

· My favourite colour is red.

· These are ears

Moje zabawki  

· prezentowanie, nazywanie zabawek

· nazywanie kolorów

· pytanie o kolory

 

· kolory

· zabawki

 

 

· This is my ball.

· A big teddy bear.

· The train is blue.

Moje przedszkole  

· nazywanie przyborów szkolnych

· reagowanie na polecenia nauczyciela

 

 

· przybory szkolne

· nazwy prostych czynności

· związanych z aktywnością w sali

 

 

· Look at me. Sing.

· Open your book.

· Show me (red).

· This is a chair.

· It’s a crayon.

· I have five books.

· I have a pencil.

Moja rodzina  

· prezentacja członków rodziny

· opisywanie czynności, jakie rodzina wykonuje razem

 

· nazwy członków rodziny

 

 

· This is my mum.

· I’ve got two sisters.

· Grandfather is watching TV

Mój dom  

· nazywanie pomieszczeń w domu i sprzętów

· opisywanie położenia pomieszczeń i sprzętów

 

· nazwy pomieszczeń

· nazwy sprzętów domowych

 

 

· This is my bed. In the kitchen.

· It’s on the table.

 

Życie codzienne  

· nazywanie codziennych czynności

· mówienie o tym, co się potrafi robić

 

· nazwy umiejętności

· nazwy rutynowych czynności

 

 

· Wash your face.

· Brush your teeth. Go to bed

· I like running.

· I can sing

Jedzenie i zdrowie  

· nazywanie posiłków i produktów żywnościowych

· wyrażanie własnych upodobań w odniesieniu do jedzenia i picia

· wyrażanie swych potrzeb

· proszenie o podanie czegoś do jedzenia i picia

 

· nazwy posiłków

· nazwy popularnych potraw,  produktów żywnościowych

· określenia smaku potraw

 

 

· My lunch. Two apples. Fish.

· I like chicken. This is a cake.

· I like pizza./I don’t like pizza. I want ice cream.

· Give me biscuits, please.

· It’s salty/sweet/sour.

Ja i świat zwierząt  

· nazywanie ulubionych zwierząt: domowych,

· gospodarskich, dzikich, egzotycznych

· opisywanie wyglądu

· opisywanie zachowania

· mówienie, co potrafią zwierzęta

 

· nazwy zwierząt

· cechy zwierząt

· czynności związane z zachowaniem zwierząt

· czynności związane z opieką nad zwierzętami

 

 

· This is my rabbit.

· Four butterflies.

· Milk for the cat.

· This is an elephant.

· Elephants are big.

· The elephant is grey.

· It can run. It can’t jump.

· Be kind to your pet.

· I feed my cat

Moje środowisko  

· opisywanie umiejętności dotyczących sprawności fizycznej i sportu

· różne typy pogody

 

· nazwy wybranych dyscyplin sportowych

· warunki pogodowe

 

 

· I can ride a bike. I can’t ski

· What’s the weather like today?

· It’s windy. I’m cold/hot

Moja wieś/miasto/okolica  

·  określenie/ opisanie miejsca swojego zamieszkania

· nazywanie instytucji użyteczności publicznej

 

· ukształtowanie terenu

· instytucje

· plac zabaw

 

 

· I live in Warsaw.

· Let’s slide. These are swings.

· The tricycle is in front of the store.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Założenia innowacji wymagają dużego zaangażowania rodziców w proces edukacyjny dzieci. Innowacja wymaga od rodziców: zainteresowania osiągnięciami dziecka, zmiany świadomości wobec podejmowanych oddziaływań pedagogicznych, pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na działania w przedszkolu, zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia na terenie przedszkola, wykształcenia postawy odpowiedzialności za proces wychowawczy i edukacyjny dzieci. W trakcie wdrażania innowacji rodzice będą współodpowiedzialni za efekty realizowanych zadań, będą również współtwórcami procesu zmian nakierowanych na ich dzieci. Respektowane będą ich sugestie i pomysły.