Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Odpłatność

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) pobierane są na podstawie UCHWAŁY NR LXVI/1237/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 5 lipca 2018 r.

Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statutach przedszkoli publicznych.

§ 2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 3.1. Opłata, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 50% na wniosek rodziców (opiekunów prawnych):

1) na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;

2) na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;

3) na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;

4) na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

2. Obniżenie opłaty na dane dziecko przysługuje tylko z jednego tytułu.

3. Do wniosku o obniżenie opłaty na podstawie ust. 1 pkt 1–3 dołącza się decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów.

4. Do wniosku o obniżenie opłaty na podstawie ust. 1 pkt 4 dołącza się zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

§ 4.1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

2. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca opłata, o której mowa w § 2, jest pobierana za okres korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu.

Bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, podczas którego realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w godzinach ustalonych w statucie przedszkola (od 8:00  do13:00)

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi:

5,20 zł.  – 2 posiłki

6,50 zł.  – 3 posiłki 

Wpłaty za przedszkole regulujemy z dołu do 10 dnia następnego miesiąca na podane konto bankowe.