Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Odpłatność

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) pobierane są na podstawie uchwały Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 2533 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2533/) ze zmianą w uchwale zmieniającej Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 348 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/348/)

Bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, podczas którego realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w godzinach ustalonych w statucie przedszkola (od 8:00  do13:00)

Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej. Rodzice dzieci 6-letnich (oraz starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które w roku kalendarzowym 2016 ukończyło 6 lat (art. 14 ust. 1 – 3a – tekst jednolity ustawy o systemie oświaty Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć (poza realizacją podstawy programowej).

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.

Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przedłożona dyrektorowi przedszkola, w terminie ustalonym w placówce.

Zgodnie z ww. uchwałą obowiązuje zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu – za każdy dzień nieobecności w przedszkolu (opłata za miesiąc, w którym była nieobecność / liczba dni roboczych x liczba dni nieobecności).

Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) naliczaną wg stawek obowiązujących w przedszkolu.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi:

4 zł.  – 2 posiłki

5 zł.  – 3 posiłki 

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy  dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminu przedszkola, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole do 10 dnia każdego miesiąca.