Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Ewaluacja zewnętrzna

W lipcu 2013r. w naszym przedszkolu została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Opolu. Ewaluacji poddano dwa obszary funkcjonowania placówki: procesy zachodzące w przedszkolu oraz funkcjonowanie przedszkola w środowisku.

Placówka może spełniać wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski poziom wypełniania wymagania przez placówkę.
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę.
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę.
Poziom B – oznaczający wysoki poziom wypełniania wymagania przez placówkę.
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

Jest nam bardzo miło poinformować, że Przedszkole Publiczne w Brzeziu spełniło wymagania we wszystkich badanych obszarach na najwyższym poziomie – A.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wnioskami z ewaluacji zewnętrznej:

  • „Koncepcja Pracy Publicznego Przedszkola w Brzeziu w okresie od 2012 do 2017” powstała przy współudziale zarówno dyrektora i pracowników przedszkola, jak i rodziców, na podstawie informacji pozyskanych od środowiska lokalnego. Realizując koncepcję pracy przedszkole podejmuje szereg różnorodnych działań stawiając na, m.in. bezpieczeństwo dzieci, rozwój ich talentów (z wykorzystaniem teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera), wyrównywanie szans edukacyjnych, udział w licznych edukacyjnych i wychowawczych programach ogólnopolskich, włączanie rodziców w swoje działania, a także realizując zadania „Przedszkola Promującego Zdrowie” oraz wdrażając innowacje i programy własne.
  • Przedszkole w Brzeziu jest placówką innowacyjną – nauczyciele realizują liczne programy własne związane, np. z rozpoznawaniem i rozwijaniem talentów pn. „Zdolny Przedszkolak”, „Działalność plastyczna dzieci w przedszkolu”, „Z muzyką od najmłodszych lat”, „Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5-6 letnich”, „Doświadczenia i eksperymenty przedszkolaka”, wspierania ich rozwoju, np. „Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych”, a także realizacja programu „Przedszkole promujące zdrowie”, „Przedszkolaki dbają o postawę, profilaktyka wad postawy”, „Bezpieczny przedszkolak”.
  • Procesy edukacyjne organizowane w przedszkolu są systemowo planowane i monitorowane, a wnioski wykorzystywane są do modyfikowania oferty programowej, wyboru programów dodatkowych realizowanych w przedszkolu, jak również do poszerzania oferty przedszkola, planowania pracy nauczycieli, modyfikacji metod i form pracy, a także planowania doposażenia przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  • Współpraca i współdziałanie nauczycieli dotyczy planowania, organizowania i realizowania, a także analizowania procesów wspierania rozwoju i edukacji dzieci.
  • Nauczyciele w sposób systemowy prowadzą szeroką diagnozę potrzeb i możliwości dzieci, wykorzystując różnorodne metody i narzędzia zbierania informacji, a zgromadzone wyniki są podstawą planowania ich pracy oraz organizowania pracy przedszkola.
  • Nauczyciele, w oparciu o informacje pozyskane podczas diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, planują swoją pracę z grupą oraz indywidualnie z dziećmi, prowadzą zajęcia specjalistyczne (np. wczesne wspomaganie, zajęcia adaptacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, terapii logopedycznej, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z dzieckiem uzdolnionym: matematycznie, plastycznie, muzycznie).
  • Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami środowiska lokalnego, korzysta z jego zasobów w procesie wychowania i nauczania, co wpływa na rozwój dzieci, a także integrację środowiska lokalnego.
  • Przedszkole w sposób ciągły i systemowy śledzi losy swoich absolwentów, nawiązuje z nimi współpracę i angażuje w swoje działania, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji przedszkola.
  • Rodzice chętnie angażują się w życie przedszkola m.in. prowadzą stronę internetową przedszkola, przygotowują i biorą udział w imprezach oraz uroczystościach przedszkolnych, a także podejmują przedsięwzięcia np. opracowali i wydali książeczkę kucharską „Jemy zdrowo” oraz broszury np. „Taneczne przysłowia” oraz „Taniec”.
  • Przedszkole Publiczne w Brzeziu jest postrzegane przez wszystkich respondentów biorących udział w badaniu ewaluacyjnym (rodziców, samorząd i przedstawicieli lokalnego środowiska) jako placówka upowszechniająca wychowanie przedszkolne, dbająca o jakość kształcenia i relacje z lokalnym środowiskiem.

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w działania ewaluacyjne: nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi, a także licznym partnerom.
 

Kornelia Macioszek – dyr. przedszkola