Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Przedszkole Promujące Zdrowie

1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 W OPOLU (PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BRZEZIU)

 

Przystąpienie przedszkola do sieci szkól promujących zdrowie

W roku szkolnym 2012/2013 nasze przedszkole zainicjowało działania mające na celu przystąpienie placówki do sieci szkół promujących zdrowie. Mając na uwadze świadomość, że zdrowie jest najważniejszą wartością człowieka, a wiek przedszkolny jest momentem, w którym kształtują się obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, w grudniu 2012 r. Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców naszego przedszkola podjęła decyzję o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Przedszkole jest miejscem, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania (rozwojowe, zawodowe, rodzicielskie, opiekuńcze) społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice.

 

Definicja przedszkola promującego zdrowie:

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone  w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.

 

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

Tworzenie Przedszkola Promującego Zdrowie

Tworzenie PPZ wymaga systematycznego planowania działań, monitorowania ich przebiegu oraz sprawdzania ich efektów.

Tworzenie i rozwój PPZ jest długotrwałym procesem. Rozpoczyna się od przygotowania do podjęcia działań, w kolejnych latach realizowane są cykle działań składające się z czterech etapów:

  1. Diagnoza – w pierwszym roku diagnoza stanu wyjściowego, w kolejnych latach diagnoza uaktualniona.
  2. Planowanie działań i ich ewaluacji.
  3. Działania – realizacja planu.
  4. Ewaluacja wyników działań zaplanowanych na dany rok szkolny.

 

Zdrowie to najwyższa wartość człowieka

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.